Νομοθεσία

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΛΟΣ ΥΠΕΡ Ρ.Α.Λ.

 

 

 

ΛΟΙΠΑ

 

 

 

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2022 του ΜΕΡΟΥΣ Α΄ «ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ» του ν. 4663/2020 (Α΄ 30). 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2/2022 ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Α΄ «ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ» του ν.4663/2020 (Α’30) όπως τροποποιήθηκε με το ν.4757/2020 (Α’ 240), το ν.4850/2021 (Α’ 208) και το ν.4903/2022 (Α’ 46). 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3/2022 του ΜΕΡΟΥΣ Α΄ «ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ» του ν. 4663/2020 (Α΄ 30).