Σχετική Νομοθεσία

Ορισμός μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων.
Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 12 της 14.4.2014

Τροποποίηση της 12/2014 πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Ορισμός μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων.
ΦΕΚ.828  24.12.2014

Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις.
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4150

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις.
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4254

Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα − ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4258

Νέο Προεδρικό Διάταγμα
Π.Δ. ΡΑΛ ΦΕΚ 28Α 24-2-2016

Κεφάλαιο Β διατάξεις αρμοδιότητας Υπ. Οικονομικών ….έως ….και άλλες μισθολογικές διατάξεις
σελ 9488
Νόμος 4354/16-12-2015 ΦΕΚ 176 Α

Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός Επικράτειας
Νόμος 4336 ΦΕΚ 94Α -14-8-2015

 

Ελληνικά