Σχετική Νομοθεσία

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ρ.Α.Λ. ΩΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

·         ΠΡΑΞΗ  ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 12 της 14.4.2014ΦΕΚ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 209/14.4.2014
Ορισμός μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων.

·         ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 32 της 23.12.2014/ ΦΕΚ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 828/ 24.12.2014
Τροποποίηση της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 12/2014 «Ορισμός μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων.

·         ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  340/2014/ΦΕΚ Β 924/14.4.2014
Καθορισμός τέλους για την χρηματοδότηση της Ρ.Α.Λ.

·         ΝΟΜΟΣ 4150/ΦΕΚ Α 102 /29.4.2013, Άρθρα 42,43,44
Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις.

·         ΝΟΜΟΣ 4254/ΦΕΚ Α 85/7.4.2014,ΠΑΡ.ΙΣΤ
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις.

·         ΝΟΜΟΣ 4258/ΦΕΚ Α 94/14.4.2014, Άρθρο 33
Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα − Ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

·         Π.Δ. 19/2016/ΦΕΚ 28Α / 24.2.2016
Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.A.Λ.).

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  Ρ.Α.Λ.  ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΑΡΧΗΣ

·         ΝΟΜΟΣ 4389/2016/ ΦΕΚ 94 Α /27.05.2016, Άρθρα 107 έως 126 και Άρθρο 132
Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.

·         Π.Δ. ΡΑΛ 19/2016/ΦΕΚ 28Α/ 24.2.2016
Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.A.Λ.)

 

ΛΟΙΠΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕ  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ Ρ.Α.Λ.

·         ΝΟΜΟΣ 4354/ΦΕΚ Α 176/16.1.2015
Κεφάλαιο Β διατάξεις αρμοδιότητας Υπ. Οικονομικών και άλλες μισθολογικές διατάξεις, σελ 9488

·         ΝΟΜΟΣ 4336 /ΦΕΚ Α 94/14.8.2015
Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός Επικράτειας

Ελληνικά