Νέα - Ανακοινώσεις

Δημοσίευση στο ΦΕΚ της Δεσμευτικής Οδηγίας 3/2020 περί εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ 2017/352 στη λιμενική υπηρεσία συλλογής αποβλήτων πλοίου

Δεσμευτική οδηγία περί εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ 2017/352 στη λιμενική υπηρεσία συλλογής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων»

Περισσότερα

Δημοσίευση στο ΦΕΚ της Επικοινωνίας 1/2020 περί εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ 2017/352

Επικοινωνία περί εφαρμογής στην Ελλάδα του Κανονισμού 2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου, όσον αφορά στην παροχή λιμενικών υπηρεσιών και κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων»

Περισσότερα