Νέα - Ανακοινώσεις

Δημοσίευση στο ΦΕΚ της Επικοινωνίας 1/2020 περί εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ 2017/352

Επικοινωνία περί εφαρμογής στην Ελλάδα του Κανονισμού 2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου, όσον αφορά στην παροχή λιμενικών υπηρεσιών και κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων»

Περισσότερα