Νέα - Ανακοινώσεις

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΘEΜΑ "ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ"

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Περισσότερα

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Θέμα: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ στους ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ: ΕΝΑΣ ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΣΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ;

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 15.02.2017

 

Περισσότερα

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Δικηγόρου

Προκήρυξη για την πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω ή παρ’ Εφέταις στην Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με την επωνυμία "Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων" (Ρ.Α.Λ.), με σχέση έμμισθης εντολής και πάγιες μηνιαίες αποδοχές.

Περισσότερα

Προκήρυξη Α.Σ.Ε.Π. Αριθμός 1Ε/2017

Προκήρυξη πλήρωσης εννέα (9) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28/3.3.1994/τ.Α’), όπως ισχύει.

Περισσότερα