Νέα - Ανακοινώσεις

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Θέμα: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΠΕΜΠΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Περισσότερα

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Δικηγόρου

Προκήρυξη για την πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω ή παρ’ Εφέταις στην Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με την επωνυμία "Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων" (Ρ.Α.Λ.), με σχέση έμμισθης εντολής και πάγιες μηνιαίες αποδοχές.

Περισσότερα

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΘEΜΑ "ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ"

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Περισσότερα

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Θέμα: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ στους ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ: ΕΝΑΣ ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΣΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ;

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 15.02.2017

 

Περισσότερα

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Δικηγόρου

Προκήρυξη για την πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω ή παρ’ Εφέταις στην Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με την επωνυμία "Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων" (Ρ.Α.Λ.), με σχέση έμμισθης εντολής και πάγιες μηνιαίες αποδοχές.

Περισσότερα

Προκήρυξη Α.Σ.Ε.Π. Αριθμός 1Ε/2017

Προκήρυξη πλήρωσης εννέα (9) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28/3.3.1994/τ.Α’), όπως ισχύει.

Περισσότερα