Γνωμοδοτήσεις

Γνωμοδότηση 6/2018

Συνεδρίαση 40/ 05.10.2018/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. Αναρτήθηκε 11.10.2018

Θέμα: Περί άρσεως ασαφείας διατάξεων της Συμβάσεως Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της «Οργανισμός Λιμένα Θεσσαλονίκης Α.Ε.» και του Παραρτήματος αυτής.

Συνημμένα αρχεία : 
Περισσότερα

Γνωμοδότηση 5/2018

Συνεδρίαση 30/ 06.02.2018/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

Θέμα: Αίτημα θεραπείας, θεμελιωμένο στο Άρθρο 29.3 της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε., κυρωθείσα με το Ν. 4404/2016, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας για την κατά το Άρθρο 7.6 προβλεπόμενη υποβολή Σχεδίων Οριστικών Μελετών στον Αρμόδιο Φορέα του Ελληνικού Δημοσίου.

Συνημμένα αρχεία : 
Περισσότερα

Γνωμοδότηση 4/2017

Συνεδρίαση 27/ 30.11.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

Θέμα: Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Ανάδειξης Αναδόχου για την «Παραχώρηση της Διαχείρισης και Λειτουργίας του Υδατοδρομίου Λιμένα Πατρών

Συνημμένα αρχεία : 
Περισσότερα

Γνωμοδότηση 3/2017

Συνεδρίαση 19/ 07.04.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

Θέμα: Πάροχοι στους Ελληνικούς Λιμένες για την Διαχείριση Αποβλήτων τους

(Ανακλήθηκε βάσει της Απόφασης 41/2017 με ημερομηνία ανάρτησης 10.01.2018)

Συνημμένα αρχεία : 
Περισσότερα

Γνωμοδότηση 1/2016

Συνεδρίαση 4/ 18.07.2016/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

Θέμα: Μεταφορά φορτίων αποβλήτων ναυαγιαίρεσης του Φ/Γ NOVA CURA

Συνημμένα αρχεία : 
Περισσότερα

Γνωμοδότηση/ 29.01.2016

Συνεδρίαση 42/ 29.01.2016/ Αυτοτελής Δημόσια Υπηρεσία Ρ.Α.Λ.

Θέμα: Σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων που καταπλέουν στους λιμένες αρμοδιότητας του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων.

Συνημμένα αρχεία : 
Περισσότερα

Γνωμοδότηση/ 08.01.2016

Συνεδρίαση 41/ 08.01.2016/ Αυτοτελής Δημόσια Υπηρεσία Ρ.Α.Λ.

Θέμα: Έγγραφο Εταιρίας Τεχνικής Προστασίας Περιβάλλοντος με αριθμ.πρωτ. ΡΑΛ 630/3.11.2015 σχετικά με την Διαδικασία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πλοίων.

Συνημμένα αρχεία : 
Περισσότερα

Γνωμοδότηση/ 08.01.2016

Συνεδρίαση 41/ 08.01.2016/ Αυτοτελής Δημόσια Υπηρεσία Ρ.Α.Λ.

Θέμα: Σχέδια Διακηρύξεων Ηλεκτρονικών Ανοικτών Διεθνών Διαγωνισμών για το Έργο «Παροχή Υπηρεσιών Ευκολιών Υποδοχής Στερεών και Υγρών Αποβλήτων και Καταλοίπων Φορτίου των Πλοίων που προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. (Λιμένες Ραφήνας και Αγίας Μαρίνας).

Συνημμένα αρχεία : 
Περισσότερα

Γνωμοδότηση/ 03.07.2015

Συνεδρίαση 30/ 03.07.2015/ Αυτοτελής Δημόσια Υπηρεσία Ρ.Α.Λ.

Θέμα: Διακήρυξη του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. για την Ανάδειξη Αναδόχου «Παροχής Υπηρεσιών-Διαχείρισης Αποβλήτων και Καταλοίπων Φορτίου Πλοίων που καταπλέουν στην Θαλάσσια Περιοχή Αρμοδιότητας του Ο.Λ.Β. Α.Ε.».

Συνημμένα αρχεία : 
Περισσότερα

Γνωμοδότηση/ 15.06.2015

Συνεδρίαση 28/ 15.06.2015/ Αυτοτελής Δημόσια Υπηρεσία Ρ.Α.Λ.

Θέμα: Αναφορά– Καταγγελία για Ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου.

Συνημμένα αρχεία : 
Περισσότερα