Γνωμοδοτήσεις

Γνωμοδότηση 14/2019

Συνεδρίαση 55η / 30.08.2019 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. Αναρτήθηκε στις 05-09-2019

ΘΕΜΑ :«Γνωμοδότηση επί της επιστολής της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων και Φορέων Ναυτιλίας, περί καθορισμού τελών από φορείς διαχείρισης λιμένων με κριτήριο τη συχνότητα προσεγγίσεως κρουαζιεροπλοίων»

Περισσότερα

Γνωμοδότηση 13/2019

Συνεδρίαση 55η / 30.08.2019 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. Αναρτήθηκε στις 04-09-2019

ΘΕΜΑ :«Γνωμοδότηση επί ερωτήματος της Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. περί δυνατότητας αναπροσαρμογής του τιμήματος παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, μετά και την αναπροσαρμογή των κατώτατων μισθών και των ημερομισθίων, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 4241/127/ΦΕΚ 173 Β’/2019»

Συνημμένα αρχεία : 
Περισσότερα

Γνωμοδότηση 12/2019

Συνεδρίαση 54/ 19.07.2019/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

ΘΕΜΑ 
Γνωμοδότηση επί ερωτήματος της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. περί
δυνατότητας προκήρυξης διαγωνισμών, από κοινού μελέτης και κατασκευής, για τις
υποχρεωτικές επενδύσεις.

 

Περισσότερα

Γνωμοδότηση 11/2019

Συνεδρίαση 54/ 19.07.2019/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. Αναρτήθηκε 22.07.2019

Θέμα:"Γνωμοδότηση επί ερωτήματος της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. περί δυνατότητας ή μη αναθεώρησης της Οριστικής Μελέτης της Υποχρεωτικής Επένδυσης 2 «Επισκευή Δαπέδων, Σιδηροτροχιών και γερανογεφυρών (RMG cranes) Προβλήτα Ι Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων».

Περισσότερα

Γνωμοδότηση 10/2019

Συνεδρίαση 51/ 17.05.2019/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. Αναρτήθηκε 11.06.2019

Θέμα:"Εξέταση αιτήματος της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. περί άρσεως ασαφείας ως προς την ερμηνεία όρων της κυρωθείσας με το Ν.4522/2018 (ΦΕΚ Α' 39) Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.".

Περισσότερα

Γνωμοδότηση 9/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Συνεδρίαση 49/04-04-2019/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. Αναρτήθηκε 05-04-2019

Θέμα: "Αίτημα συναίνεσης σε μη συμμόρφωση, κατ’ Άρθρον 30.2 της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., δια της χορήγησης παράτασης της προθεσμίας για την υποβολή της Μελέτης Στατικής Αποκατάστασης του Παλαιού Τελωνειακού Σταθμού.".

Περισσότερα

Γνωμοδότηση 8/2018

Συνεδρίαση 43/ 20.12.2018/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. Αναρτήθηκε 21.12.2018

Θέμα:"Εξέταση αιτήματος της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. περί μεταφοράς Κόστους Αναφοράς Υποχρεωτικής Επένδυσης Προτεραιότητας ΙΙ και διευκρινίσεων επί όρων της Σύμβασης Παραχώρησης".

Περισσότερα

Γνωμοδότηση 7/2018

Συνεδρίαση 41/ 05.11.2018/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. Αναρτήθηκε 23.11.2018

Θέμα: "Εξέταση εγγράφων ερωτημάτων της Οργανισμός Λιμένος Βόλου, με θέμα: "Παροχή φορτοεκφορτωτικών υπηρεσιών (λιμενεργασία) από τους φορείς Διοίκησης και εκμετάλλευσης Λιμένων."

Περισσότερα

Γνωμοδότηση 6/2018

Συνεδρίαση 40/ 05.10.2018/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. Αναρτήθηκε 11.10.2018

Θέμα: Περί άρσεως ασαφείας διατάξεων της Συμβάσεως Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της «Οργανισμός Λιμένα Θεσσαλονίκης Α.Ε.» και του Παραρτήματος αυτής.

Συνημμένα αρχεία : 
Περισσότερα

Γνωμοδότηση 5/2018

Συνεδρίαση 30/ 06.02.2018/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

Θέμα: Αίτημα θεραπείας, θεμελιωμένο στο Άρθρο 29.3 της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε., κυρωθείσα με το Ν. 4404/2016, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας για την κατά το Άρθρο 7.6 προβλεπόμενη υποβολή Σχεδίων Οριστικών Μελετών στον Αρμόδιο Φορέα του Ελληνικού Δημοσίου.

Συνημμένα αρχεία : 
Περισσότερα