Γνωμοδοτήσεις

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 24/2020

Συνεδρίαση 74η / 23.10.2020 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. 

ΘΕΜΑ 5ο: "Γνωμοδότηση περί άσκησης δημόσιας εξουσίας επί της χορήγησης άδειας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός λιμενικής ζώνης από τους Οργανισμούς Λιμένος Πειραιώς και Θεσσαλονίκης.".

Συνημμένα αρχεία : 
Περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 23/2020

Συνεδρίαση 72η / 07.08.2020 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. 

ΘΕΜΑ 4ο: "Περί μέτρων και διατάξεων ενίσχυσης του ενδολιμενικού ανταγωνισμού στα πλαίσια συμβάσεων παραχώρησης".

Συνημμένα αρχεία : 
Περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 22/2020

Συνεδρίαση 70η / 03.07.2020 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. 

ΘΕΜΑ 7ο: "Γνωμοδότηση επί αιτήματος της Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων αναφορικά με την εξαίρεση πλοήγησης φορτηγών πλοίων άνω των 1000 gt εθνικής καταμέτρησης".

 

Περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 21/2020

Συνεδρίαση 69η / 05.06.2020 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. 

ΘΕΜΑ 5ο:

Γνωμοδότηση περί άσκησης αρμοδιοτήτων στο λιμένα Πειραιά αναφορικά με το Ν.2881/2001 «Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις» μετά το Ν.4404/2016.

 

Συνημμένα αρχεία : 
Περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 20/2020

 

Συνεδρίαση 66η / 15.04.2020 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. Αναρτήθηκε στις 07.05.2020

ΘΕΜΑ :"Γνωμοδότηση επί ερωτημάτων του Λιμενικού Ταμείου Αντίκυρας αναφορικά με την είσπραξη λιμενικών δικαιωμάτων από πλοία για χρήση ιδιωτικών λιμενικών εγκαταστάσεων εγκατεστημένων σε χώρο αρμοδιότητας του Λιμενικού Ταμείου Αντίκυρας καθώς και την είσπραξη ανταποδοτικών τελών για την παροχή υπηρεσιών ενίσχυσης της ασφάλειας πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων"

 

Συνημμένα αρχεία : 
Περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 19/2020

Γνωμοδότηση περί ανάσυρσης χύδην παλαιοσιδήρου (scrap) από τον πυθμένα του εμπορικού λιμένα Βόλου.

 

Συνημμένα αρχεία : 
Περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 18/2019

Συνεδρίαση 60η / 19.12.2019 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. 

Αίτημα συναίνεσης σε μη συμμόρφωση, κατ’ Άρθρον 30.2 της κυρωθείσας με το Ν.4522/2018 (ΦΕΚ Α' 39) Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της ‘’Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.’’, των συμβατικών καταληκτικών, κατ’ Άρθρων 3.5(δ)(ii) και 3.5(δ)(iii), προθεσμιών για έξι (6) μήνες, αναφορικά με το Κτήριο του Παλαιού Τελωνειακού Σταθμού.

Συνημμένα αρχεία : 
Περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 17/2019

Αίτημα συναίνεσης σε μη συμμόρφωση κατ’ άρθρον 30.2 της από 2 Φεβρουαρίου 2018 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 27 Ιουνίου 2001 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της ‘’Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.’’, η οποία κυρώθηκε με το Ν.4522/2018 (ΦΕΚ Α’ 39), της καταληκτικής κατ’ άρθρον 7.6 προθεσμίας.

 

Συνημμένα αρχεία : 
Περισσότερα

Γνωμοδότηση 16/2019

Συνεδρίαση 56η / 23.09.2019 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. Αναρτήθηκε στις 27-09-2019

ΘΕΜΑ :"Γνωμοδότηση περί παραχωρήσεως δικαιώματος χρήσης λιμενικού χώρου έναντι της εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Περισσότερα

Γνωμοδότηση 15/2019

Συνεδρίαση 56η / 23.09.2019 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. Αναρτήθηκε στις 26-09-2019

ΘΕΜΑ :"Ερώτημα της Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. αναφορικά με τη δυνατότητα αναπροσαρμογής του τιμήματος συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και ασφαλείας, μετά και την αναπροσαρμογή των κατώτατων μισθών και των ημερομισθίων, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 4241/127/ΦΕΚ’173 Β/2019"

Συνημμένα αρχεία : 
Περισσότερα