Γνωμοδοτήσεις

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 17/2019

Αίτημα συναίνεσης σε μη συμμόρφωση κατ’ άρθρον 30.2 της από 2 Φεβρουαρίου 2018 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 27 Ιουνίου 2001 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της ‘’Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.’’, η οποία κυρώθηκε με το Ν.4522/2018 (ΦΕΚ Α’ 39), της καταληκτικής κατ’ άρθρον 7.6 προθεσμίας.

 

Συνημμένα αρχεία : 
Περισσότερα

Γνωμοδότηση 16/2019

Συνεδρίαση 56η / 23.09.2019 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. Αναρτήθηκε στις 27-09-2019

ΘΕΜΑ :"Γνωμοδότηση περί παραχωρήσεως δικαιώματος χρήσης λιμενικού χώρου έναντι της εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Περισσότερα

Γνωμοδότηση 15/2019

Συνεδρίαση 56η / 23.09.2019 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. Αναρτήθηκε στις 26-09-2019

ΘΕΜΑ :"Ερώτημα της Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. αναφορικά με τη δυνατότητα αναπροσαρμογής του τιμήματος συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και ασφαλείας, μετά και την αναπροσαρμογή των κατώτατων μισθών και των ημερομισθίων, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 4241/127/ΦΕΚ’173 Β/2019"

Συνημμένα αρχεία : 
Περισσότερα

Γνωμοδότηση 14/2019

Συνεδρίαση 55η / 30.08.2019 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. Αναρτήθηκε στις 05-09-2019

ΘΕΜΑ :«Γνωμοδότηση επί της επιστολής της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων και Φορέων Ναυτιλίας, περί καθορισμού τελών από φορείς διαχείρισης λιμένων με κριτήριο τη συχνότητα προσεγγίσεως κρουαζιεροπλοίων»

Περισσότερα

Γνωμοδότηση 13/2019

Συνεδρίαση 55η / 30.08.2019 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. Αναρτήθηκε στις 04-09-2019

ΘΕΜΑ :«Γνωμοδότηση επί ερωτήματος της Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. περί δυνατότητας αναπροσαρμογής του τιμήματος παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, μετά και την αναπροσαρμογή των κατώτατων μισθών και των ημερομισθίων, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 4241/127/ΦΕΚ 173 Β’/2019»

Συνημμένα αρχεία : 
Περισσότερα

Γνωμοδότηση 12/2019

Συνεδρίαση 54/ 19.07.2019/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

ΘΕΜΑ 
Γνωμοδότηση επί ερωτήματος της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. περί
δυνατότητας προκήρυξης διαγωνισμών, από κοινού μελέτης και κατασκευής, για τις
υποχρεωτικές επενδύσεις.

 

Περισσότερα

Γνωμοδότηση 11/2019

Συνεδρίαση 54/ 19.07.2019/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. Αναρτήθηκε 22.07.2019

Θέμα:"Γνωμοδότηση επί ερωτήματος της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. περί δυνατότητας ή μη αναθεώρησης της Οριστικής Μελέτης της Υποχρεωτικής Επένδυσης 2 «Επισκευή Δαπέδων, Σιδηροτροχιών και γερανογεφυρών (RMG cranes) Προβλήτα Ι Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων».

Περισσότερα

Γνωμοδότηση 10/2019

Συνεδρίαση 51/ 17.05.2019/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. Αναρτήθηκε 11.06.2019

Θέμα:"Εξέταση αιτήματος της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. περί άρσεως ασαφείας ως προς την ερμηνεία όρων της κυρωθείσας με το Ν.4522/2018 (ΦΕΚ Α' 39) Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.".

Περισσότερα

Γνωμοδότηση 9/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Συνεδρίαση 49/04-04-2019/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. Αναρτήθηκε 05-04-2019

Θέμα: "Αίτημα συναίνεσης σε μη συμμόρφωση, κατ’ Άρθρον 30.2 της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., δια της χορήγησης παράτασης της προθεσμίας για την υποβολή της Μελέτης Στατικής Αποκατάστασης του Παλαιού Τελωνειακού Σταθμού.".

Περισσότερα

Γνωμοδότηση 8/2018

Συνεδρίαση 43/ 20.12.2018/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. Αναρτήθηκε 21.12.2018

Θέμα:"Εξέταση αιτήματος της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. περί μεταφοράς Κόστους Αναφοράς Υποχρεωτικής Επένδυσης Προτεραιότητας ΙΙ και διευκρινίσεων επί όρων της Σύμβασης Παραχώρησης".

Περισσότερα