Αποφάσεις

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 210/2020

Συνεδρίαση 79η / 29.12.2020 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

ΘΕΜΑ 7ο:

Ενημέρωση επί ζητημάτων υποχρεωτικής επένδυσης δυνάμει Σύμβασης Παραχώρησης και Βαθμολόγηση κατά Προτεραιότητα

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 209/2020

Συνεδρίαση 79η / 29.12.2020 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

ΘΕΜΑ 6:Σύνταξη και Βεβαίωση Χρηματικών Καταλογών για την είσπραξη ανταποδοτικού τέλους των οικονομικών ετών 2014 έως 2020 (Χρήση 2013 έως 2019), και εξέταση επιμέρους αιτημάτων συμψηφισμού καταβληθέντων τελών

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 208/2020

Συνεδρίαση 79η / 29.12.2020 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

ΘΕΜΑ 4ο:

Παροχή σύμφωνης γνώμης και εξουσιοδότησης Αντιπροέδρου περί χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου στελεχών.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 207/2020

Συνεδρίαση 79η / 29.12.2020 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

ΘΕΜΑ 3ο:

Παροχή σύμφωνης γνώμης και εξουσιοδότησης Αντιπροέδρου περί χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 206/2020

Συνεδρίαση 78η / 21.12.2020 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

ΘΕΜΑ 4ο:Εξέταση υποβληθέντων στοιχείων για το έτος 2019, αιτούμενων δυνάμει του Άρθρου 14 (Έλεγχος Σύμβασης και Εκτέλεσης) της από 2ας Φεβρουαρίου 2018 τροποποίηση και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο της από 27 Ιουνίου 2001 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ., η οποία κυρώθηκε με το Άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.4522/2018 (ΦΕΚ Α' 39).

 

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 205/2020

Συνεδρίαση 78η / 21.12.2020 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

ΘΕΜΑ 3ο:Εξέταση υποβληθέντων στοιχείων για το έτος 2018, αιτούμενων δυνάμει του Άρθρου 14 (Έλεγχος Σύμβασης και Εκτέλεσης) της από 2ας Φεβρουαρίου 2018 τροποποίηση και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο της από 27 Ιουνίου 2001 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ., η οποία κυρώθηκε με το Άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.4522/2018 (ΦΕΚ Α' 39).

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 204/2020

Συνεδρίαση 77η / 14.12.2020 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

ΘΕΜΑ 8ο:

Παροχή σύμφωνης γνώμης και εξουσιοδότησης Προέδρου

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 203/2020

Συνεδρίαση 77η / 14.12.2020 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

ΘΕΜΑ 3ο: Αποδοχή έκθεσης Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 3 της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. κυρωθείσα με το άρθρο  1 παρ. 1 του Ν. 4522/2018.

 

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 202/2020

Συνεδρίαση 77η / 14.12.2020 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. 

ΘΕΜΑ 5ο: Αποδοχή έκθεσης Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. κυρωθείσα με το άρθρο  1 του Ν. 4404/2016.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 201/2020

Συνεδρίαση 78η / 21.12.2020 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. 

ΘΕΜΑ 6ο : ''Έγκριση έκθεσης Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου''

Περισσότερα