Αποφάσεις

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 212/2021

Συνεδρίαση 80η / 22.01.2021 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

ΘΕΜΑ 6ο: Παροχή διευκρινίσεων επί της υπ’ αριθμ. 167/2020 Απόφασης της Αρχής

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Βˈ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΚΡΟΑΣΕΩΝ Ρ.Α.Λ.

2η Αναβολή της από 25.11.2020 προγραμματισθείσας, με την υπ’ αριθ. 59/2020 Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ., ακροάσεως, η οποία θα διεξαχθεί ενώπιον των ορισθέντων με την υπ’ αριθ. 175/2020 Απόφαση Ρ.Α.Λ. μελών της Βˈ Διαρκούς Επιτροπής Ακροάσεων της Ρ.Α.Λ.

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 72/2021

 

ΘΕΜΑ : ''Συγκρότηση Επιτροπής για την εξέταση αιτημάτων προς κάλυψη κενών θέσεων στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας 2020''

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Βˈ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΚΡΟΑΣΕΩΝ Ρ.Α.Λ.

θέμα: Αναβολή της από 25.11.2020 προγραμματισθείσας, με την υπ’ αριθ. 59/2020 Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ., ακροάσεως, η οποία θα διεξαχθεί ενώπιον των ορισθέντων με την υπ’ αριθ. 175/2020 Απόφαση Ρ.Α.Λ. μελών της Βˈ Διαρκούς Επιτροπής Ακροάσεων της Ρ.Α.Λ.

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 211/2020

Συνεδρίαση 79η / 29.12.2020 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

ΘΕΜΑ 5ο:

Σύσταση επιτροπής για εξέταση αιτημάτων προς κάλυψη κενών θέσεων στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας 2020, καθώς και εξέταση δύο αιτημάτων για μετακίνηση υπαλλήλων.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 210/2020

Συνεδρίαση 79η / 29.12.2020 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

ΘΕΜΑ 7ο:

Ενημέρωση επί ζητημάτων υποχρεωτικής επένδυσης δυνάμει Σύμβασης Παραχώρησης και Βαθμολόγηση κατά Προτεραιότητα

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 209/2020

Συνεδρίαση 79η / 29.12.2020 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

ΘΕΜΑ 6:Σύνταξη και Βεβαίωση Χρηματικών Καταλογών για την είσπραξη ανταποδοτικού τέλους των οικονομικών ετών 2014 έως 2020 (Χρήση 2013 έως 2019), και εξέταση επιμέρους αιτημάτων συμψηφισμού καταβληθέντων τελών

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 208/2020

Συνεδρίαση 79η / 29.12.2020 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

ΘΕΜΑ 4ο:

Παροχή σύμφωνης γνώμης και εξουσιοδότησης Αντιπροέδρου περί χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου στελεχών.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 207/2020

Συνεδρίαση 79η / 29.12.2020 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

ΘΕΜΑ 3ο:

Παροχή σύμφωνης γνώμης και εξουσιοδότησης Αντιπροέδρου περί χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 206/2020

Συνεδρίαση 78η / 21.12.2020 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

ΘΕΜΑ 4ο:Εξέταση υποβληθέντων στοιχείων για το έτος 2019, αιτούμενων δυνάμει του Άρθρου 14 (Έλεγχος Σύμβασης και Εκτέλεσης) της από 2ας Φεβρουαρίου 2018 τροποποίηση και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο της από 27 Ιουνίου 2001 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ., η οποία κυρώθηκε με το Άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.4522/2018 (ΦΕΚ Α' 39).

 

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα