Αποφάσεις

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 219/2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 82η / 24.03.2021

Θέμα 10: Παροχή σύμφωνης γνώμης και εξουσιοδότησης Προέδρου περί χορήγησης άδειας άσκησης εκπαιδευτικού έργου.

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 218/2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 82η / 24.03.2021

ΘΕΜΑ 9ο: Παροχή Εγκρίσεων και Χορήγηση Εξουσιοδοτήσεων προς τον Πρόεδρο.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 217/2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 82η / 24.03.2021

ΘΕΜΑ 8ο: Παροχή σύμφωνης γνώμης και εξουσιοδότησης Προέδρου

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Αˈ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΚΡΟΑΣΕΩΝ Ρ.Α.Λ.

Παραπομπή διερεύνησης φακέλου υπόθεσης στη Ρ.Α.Λ., κατ’ άρθρον 3 παρ. 3 του Κανονισμού Ακροάσεων Ρ.Α.Λ., για τη διερεύνηση της οποίας πραγματοποιήθηκε, δυνάμει της υπ’ αριθ. 52/2020 Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ., η από 25.09.2020 ακρόαση ενώπιον των μελών της Αˈ Διαρκούς Επιτροπής Ακροάσεων της Ρ.Α.Λ.

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Βˈ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΚΡΟΑΣΕΩΝ Ρ.Α.Λ.

Θέμα:

Παραπομπή διερεύνησης φακέλου υπόθεσης στη Ρ.Α.Λ., κατ’ άρθρον 3 παρ. 3 του Κανονισμού Ακροάσεων Ρ.Α.Λ., για τη διερεύνηση της οποίας είχε οριστεί, με την υπ’ αριθ. 51/2020 Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ., η από 04.09.2020 ακρόαση ενώπιον των ορισθέντων, με την υπ’ αριθ. 175/2020 Απόφαση Ρ.Α.Λ., μελών της Βˈ Διαρκούς Επιτροπής Ακροάσεων της Ρ.Α.Λ.

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 74/2021

Θέμα:"Συγκρότηση Νέας Τριμελούς Επιτροπής Προμήθειας και Τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών και Τακτικού και Πρόχειρου Διαγωνισμού, καθώς και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση της λειτουργίας της Ρ.Α.Λ. έτους 2021".

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Βˈ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΚΡΟΑΣΕΩΝ Ρ.Α.Λ.

Θέμα: "Παραπομπή διερεύνησης φακέλου υπόθεσης στη Ρ.Α.Λ., κατ’ άρθρον 3 παρ. 3 του Κανονισμού Ακροάσεων Ρ.Α.Λ., για τη διερεύνηση της οποίας είχε οριστεί, με την υπ’ αριθ. 59/2020 Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ., η από 25.11.2020 ακρόαση ενώπιον των ορισθέντων, με την υπ’ αριθ. 175/2020 Απόφαση Ρ.Α.Λ., μελών της Βˈ Διαρκούς Επιτροπής Ακροάσεων της Ρ.Α.Λ."

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 216/2021

Συνεδρίαση 80η / 22.01.2021 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

ΘΕΜΑ 7ο:"Πρώτη αναμόρφωση Τακτικού Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Οικονομικού Έτους 2021"

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 214/2021

Συνεδρίαση 80η / 22.01.2021 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

ΘΕΜΑ 8ο:

"Παροχή Εγκρίσεων και Χορήγηση Εουσιοδοτήσεων προς τον Πρόεδρο"

Περισσότερα