Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 128/2019

Συνεδρίαση 57/31-10-2019  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 04-11-2019

ΘΕΜΑ: «Παροχή Εγκρίσεων και Χορήγηση Εξουσιοδοτήσεων προς τον Πρόεδρο».

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 36/2019

Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 04.11.2019

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Νέας Τριμελούς Επιτροπής Προμήθειας και Τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών και Τακτικού και Πρόχειρου Διαγωνισμού, καθώς και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση της λειτουργίας της Ρ.Α.Λ. έτους 2019.» 

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 35/2019

Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 04.11.2019

ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ» 

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 127/2019

Συνεδρίαση 51/17-05-2019  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 18-10-2019

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Προτεραιοποίησης Υποθέσεων Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων».

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 34/2019

Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 14.10.2019

ΘΕΜΑ: «Ορισμός εκπροσώπων για την υπό σύσταση Διϋπουργική Ομάδα Εργασίας για την «Εναρμόνιση της Εθνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/883 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019, σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για την παράδοση αποβλήτων από πλοία, για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/65/ΕΕ και την κατάργηση της οδηγίας 2000/59/ΕΚ» 

 

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 126/2019

Συνεδρίαση 56η  / 23-09-2019  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

ΘΕΜΑ:  "Αίτημα της εταιρείας Hellenic Environmental Center S.A. για επανεξέταση της Απόφασης ΡΑΛ 61/2018".

 

 

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 125/2019

Συνεδρίαση 56η  /23-09-2019  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 27-09-2019

 

ΘΕΜΑ:  "Εξουσιοδότηση για αναθέσεις γνωμοδοτήσεων και συναφείς υπηρεσίες καθώς και για τη μελέτη του εθνικού λιμενικού συστήματος". 

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 124/2019

Συνεδρίαση 56η  /23-09-2019  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 26-09-2019

 

ΘΕΜΑ:"Τρίτη αναμόρφωση πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Οικονομικού Έτους 2019"

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 33/2019 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 18.09.2019

ΘΕΜΑ: "Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη-νομικού συμβούλου Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων"

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 33/2019

Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 17.09.2019

ΘΕΜΑ: "Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη-νομικού συμβούλου Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων"

Περισσότερα