Αποφάσεις

Απόφαση 31/ 2017

Συνεδρίαση 26/ 13.11.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 20.11.2017

Θέμα: Προτάσεις επί του Άρθρου 106 του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τίτλο «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις» το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή στις 01-11-2017.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 30/ 2017

Συνεδρίαση 25/ 30.10.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 13.11.2017

Θέμα: Επικύρωση Εξουσιοδοτήσεων για την Ανάθεση της Νομικής Υπεράσπισης της Ρ.Α.Λ σε σχέση με Αιτήσεις Ακυρώσεων ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου και Εκπόνησης Γνωμοδοτήσεων.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 29/ 2017

Συνεδρίαση 25/ 30.10.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 8.11.2017

Θέμα: Εξέταση καταγγελίας Διοικητού ΔΑΛ περί φερόμενης ως μη εμπρόθεσμης υποβολής Προσχεδίου Σχεδίου Ανάπτυξης Λιμένα Πειραιώς 

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ. 01/2017

Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 26.10.2017

Θέμα: Ορισμός μελών Επιτροπών Ακρόασης δυνάμει της Απόφασης 329, (ΦΕΚ Β' 1923/02.06.2017) «Κανονισμός Ακροάσεων Προσώπων και Επιχειρήσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων»

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 28/ 2017

Συνεδρίαση 24/ 21.09.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 16.10.2017

Θέμα: Επικύρωση Εξουσιοδότησης Προέδρου περί πρόσληψης ειδικού συνεργάτη- νομικού συμβούλου του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 27/ 2017

Συνεδρίαση 24/ 21.09.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 6.10.2017

Θέμα: Παραληφθέντα στοιχεία, προβλεπόμενα από το Άρθρο 14 (Έλεγχος Σύμβασης και   Εκτέλεσης) της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 26/ 2017

Συνεδρίαση 23/ 28.08.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 26.09.2017

Θέμα: Επικύρωση Εξουσιοδότησης του Προέδρου για την σύνταξη και αποστολή απαντητικού εγγράφου στο αριθμ.πρωτ. 51/2017/11-8-2017 έγγραφο Διοικητού Δ.Α.Λ

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 25/ 2017

Συνεδρίαση 23/ 28.08.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 26.09.2017

Θέμα: Επικύρωση Εξουσιοδότησης του Προέδρου περί ορισμού δικηγόρου αναφορικά με την προσφυγή της ανώνυμης εταιρείας «Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος»

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 24/ 2017

Συνεδρίαση 23/ 28.08.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 26.09.2017

Θέμα: Διατύπωση απόψεών Ρ.Α.Λ. στην Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε. επί του από 9.08.2017 κατατεθειμένου κειμένου, αναφερομένου ως «Σχέδιο Ανάπτυξης Λιμένα Πειραιά»

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 23/ 2017

Συνεδρίαση 22/ 20.07.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 30.08.2017

Θέμα: Επικύρωση εξουσιοδότησης Προέδρου για τον ορισμό δικηγόρου και κατάθεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας σε σχέση με την αίτηση ακύρωσης 1906/2017 και τις αιτήσεις αναστολής και προσωρινής διαταγής (154/2017) αντίστοιχα

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα