Αποφάσεις

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 265_2022 94ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 94η /28.02.2022 

ΘΕΜΑ 6ο:Λήξη δοκιμαστικής περιόδου υπαλλήλου ΙΔΑΧ της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 264/2022 94ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 94η /28.02.2022

ΘΕΜΑ 5ο: Εξουσιοδότηση Προέδρου, ως νόμιμου εκπροσώπου, για την κίνηση του

                  Λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης της Αρχής στην Τράπεζα της Ελλάδας

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 263/2022 94ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 94η /28.02.2022

ΘΕΜΑ 4ο:Ανάθεση καθηκόντων ταμειακού υπολόγου

 

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 116/2022

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Προμήθειας και Τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών, Υπηρεσιών, Τακτικού και Πρόχειρου Διαγωνισμού, καθώς και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση της λειτουργίας της Ρ.Α.Λ. έτους 2022.

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 262/2022

ΘΕΜΑ 4ο:

Παροχή σύμφωνης γνώμης και εξουσιοδότησης Αντιπροέδρου περί χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 260/2022

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 92η /21.12.2021

ΘΕΜΑ 4ο:

Συμμετοχή της Ρ.Α.Λ. στο Β’ Κύκλο Κινητικότητας έτους 2021 στο πλαίσιο ΕΣΚ

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 261/2022

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 92η /21.12.2021

ΘΕΜΑ 6ο:

Εξέταση και διαβίβαση φακέλου υπόθεσης

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 258/2022

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 92η /21.12.2021

ΘΕΜΑ 7ο: Παροχή Εγκρίσεων και Χορήγηση Εξουσιοδοτήσεων προς τον Αντιπρόεδρο.

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 259/2022 92ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 92η /21.12.2021

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση έκθεσης Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 256/2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 92η /21.12.2021

ΘΕΜΑ 8ο: Σύνταξη και Βεβαίωση Χρηματικών Καταλόγων για την είσπραξη ανταποδοτικού τέλους του οικονομικού έτους 2021 (Χρήση 2020) και εξέταση επιμέρους αιτημάτων συμψηφισμού καταβληθέντων τελών.

Περισσότερα