Αποφάσεις

Απόφαση 56/ 2018

Συνεδρίαση 33/ 26.04.2018/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 30.04.2018

Θέμα: Πλαίσιο Αρχών και Θέσεων Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων για τις Ανεξάρτητες Αρχές

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ. 14/2018

Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 16.04.2018

Θέμα: «Παράταση Απόσπασης Σαρηγιαννίδου Κυριακής»

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ. 13/2018

 

Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 13.04.2018

Θέμα: «Παράταση Απόσπασης Θεοδώρας Γιαντσή»

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ. 12/2018

Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 04.04.2018

Θέμα: Ανάθεση καθηκόντων Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφίας.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 55/ 2018

Συνεδρίαση 31/ 01.03.2018/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 04.04.2018

Θέμα: Επικύρωση Εξουσιοδότησης Προέδρου περί ανάθεσης καθηκόντων Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφίας 

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ. 11/2018

Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 03.04.2018

Θέμα: Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη-νομικού συμβούλου Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ. 10/2018

Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 03.04.2018

Θέμα: Ανάθεση εκπροσώπησης σε δικηγορικό γραφείο της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 54/ 2018

Συνεδρίαση 32/ 14.03.2018/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 26.03.2018

Θέμα: Προκήρυξη για την πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω ή παρ’ Εφέταις στην Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με την επωνυμία «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.), με σχέση έμμισθης εντολής και πάγιες μηνιαίες αποδοχές.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 53/ 2018

Συνεδρίαση 32/ 14.03.2018/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 20.03.2018

Θέμα: Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Ρ.Α.Λ. 2018

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 52/ 2018

Συνεδρίαση 31/ 01.03.2018/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 20.03.2018

Θέμα: Παρατηρήσεις και Προτάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων περί του Σχεδίου της νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου στο πλαίσιο εφαρμογής της οδηγίας 2000/59/ΕΚ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Αντικατάσταση της υπ. αριθ. 8111.1/41/09 (Β΄ 412) Κοινής Υπουργικής Απόφασης.» των Υπουργείων Εσωτερικών – Οικονομίας και Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Τουρισμού - Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα