Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 157/2020

Συνεδρίαση 63/06-03-2020  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

ΘΕΜΑ:«Σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης κατ’ άρθρον 105 παρ. 8 του Ν. 4504/2017 (Υγρά Απόβλητα) για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων»

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 154/2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Συνεδρίαση 63/06-03-2020  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

ΘΕΜΑ:«Σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης κατ’ άρθρον 105 παρ. 8 του Ν. 4504/2017 (Στερεά Απόβλητα) για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων»

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 156/2020

Συνεδρίαση 63/06-03-2020  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

ΘΕΜΑ:«Σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης κατ’ άρθρον 105 παρ. 10Α του Ν. 4504/2017 (Παράρτημα V της ΔΣ MARPOL 73/78) για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων»

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 150/2020

Συνεδρίαση 63/06-03-2020  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

Θέμα: "Αίτημα Έκδοσης Οδηγίας κατ’ άρθρον 112 του Ν.4389/2016 ''

 

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 155/2020

Συνεδρίαση 63/06-03-2020  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

ΘΕΜΑ:«Σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης κατ’ άρθρον 105 παρ. 10Α του Ν. 4504/2017 (Παράρτημα IΙ της ΔΣ MARPOL 73/78) για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων»

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 154/2020

Συνεδρίαση 63/06-03-2020  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

ΘΕΜΑ:

«Σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης κατ’ άρθρον 105 παρ. 8 του Ν. 4504/2017 (Στερεά Απόβλητα) για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων.».

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 153/2020

Συνεδρίαση 63/06-03-2020  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

ΘΕΜΑ :

Επικοινωνία περί εφαρμογής στην Ελλάδα του Κανονισμού 2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά στην παροχή λιμενικών υπηρεσιών και κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 151/2020

Συνεδρίαση 63/06-03-2020  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

Θέμα: "Απόψεις της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων επί του Σχεδίου Νόμου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές και λοιπές διατάξεις Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής"

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 149/2020

Συνεδρίαση 62/14-02-2020  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

Θέμα: "Εξέταση αναφερομένων σε δημοσίευμα εφημερίδας"

Περισσότερα