Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 189/2020

Συνεδρίαση 74η /23-10-2020 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

ΘΕΜΑ 7ο: "Αναλυτικός Προϋπολογισμός της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Οικονομικού Έτους 2021"

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 188/2020

Συνεδρίαση 74η /23-10-2020 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

ΘΕΜΑ 4ο:

Κανονισμός Επιβολής, Επιμέτρησης και Αριθμητικού Προσδιορισμού Ποινικών Ρητρών, προβλεπομένων στην από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίηση και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο της από 13ης Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ.

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2020

Συνεδρίαση 74η /23-10-2020 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

ΘΕΜΑ 6ο:

Κανονισμός Επιβολής, Επιμέτρησης και Αριθμητικού Προσδιορισμού Ποινικών Ρητρών, προβλεπομένων στην από 2ας Φεβρουαρίου 2018 τροποποίηση και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο της από 27 Ιουνίου 2001 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ.

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 186/2020

Συνεδρίαση 73η /18-09-2020 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

ΘΕΜΑ 5ο:

Αναφορά - Καταγγελία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ναυπηγείων Περάματος  σχετικά με σχεδιαζόμενη από την Οργανισμός Λιμένος Πειραιά Α.Ε δημιουργία ναυπηγείου

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 185/2020

Συνεδρίαση 73η /18-09-2020 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

ΘΕΜΑ 4ο:

Επανυποβολή Προσχεδίου Συνοπτικού Προϋπολογισμού της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Οικονομικού Έτους 2021

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Αˈ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΚΡΟΑΣΕΩΝ Ρ.Α.Λ.

ΘΕΜΑ:

Εξέταση αιτήματος, της εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε.», με θέμα την αναβολή της από 28.09.2020 προγραμματισθείσας, με την υπ’ αριθ. 53/2020 Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ., ακροάσεως, η οποία θα διεξαχθεί ενώπιον των ορισθέντων με την υπ’ αριθ. 175/2020 Απόφαση Ρ.Α.Λ. μελών της Αˈ Διαρκούς Επιτροπής Ακροάσεων της Ρ.Α.Λ.

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΤΠΡΟΕΔΡΟΥ

Θέμα: Έγκριση δαπανών μετάβασης του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων στη Θεσσαλονίκη. 

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Θέμα: Έγκριση δαπανών μετάβασης μέλους και στελέχους της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων. 

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 56/2020

Έγκριση μελέτης ανάθεσης υπηρεσιών αναφορικά με την σύνταξη και διαμόρφωση κειμένου αξιολόγησης της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, σύμφωνα με το α.108 του ν.4389/2016, όπως ισχύει.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 55/2020

Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης για το μήνα Σεπτέμβριο.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα