Αποφάσεις

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 196/2020

Συνεδρίαση 76η / 30.11.2020 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. 

ΘΕΜΑ 7ο: Παροχή σύμφωνης γνώμης και εξουσιοδότησης Προέδρου περί χορήγησης   άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Βˈ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΚΡΟΑΣΕΩΝ Ρ.Α.Λ.

ΘΕΜΑ: Εξέταση αιτήματος, της εταιρίας με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.», με θέμα την δεύτερη (2η) αναβολή της από 25.11.2020 προγραμματισθείσας, με την υπ’ αριθ. 59/2020 Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ., ακροάσεως, η οποία θα διεξαχθεί ενώπιον των ορισθέντων με την υπ’ αριθ. 175/2020 Απόφαση Ρ.Α.Λ. μελών της Βˈ Διαρκούς Επιτροπής Ακροάσεων της Ρ.Α.Λ.

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 195/2020

Συνεδρίαση 76η / 30.11.2020 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. 

ΘΕΜΑ 6ο : «Καταγγελία της «[...[ Α.Τ.Ε.» σχετικά με τη σύμβαση έργου ενίσχυσης λιθορριπής λιμένος Αρτάκης»

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 194/2020

                           Συνεδρίαση 76η / 30.11.2020 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. 

ΘΕΜΑ 10ο:

 «Τρίτη αναμόρφωση πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Οικονομικού Έτους 2020»

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 193/2020

Συνεδρίαση 75η / 12.11.2020 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. 

ΘΕΜΑ 5ο:

Κάλυψη κενών θέσεων στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων με προσωπικό στη διαδικασία συμμετοχής της Αρχής στον κύκλο κινητικότητας για το έτος 2020 στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Βˈ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΚΡΟΑΣΕΩΝ Ρ.Α.Λ.

ΘΕΜΑ: Εξέταση αιτήματος, της εταιρίας με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.», με θέμα την αναβολή της από 25.11.2020 προγραμματισθείσας, με την υπ’ αριθ. 59/2020 Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ., ακροάσεως, η οποία θα διεξαχθεί ενώπιον των ορισθέντων με την υπ’ αριθ. 175/2020 Απόφαση Ρ.Α.Λ. μελών της Βˈ Διαρκούς Επιτροπής Ακροάσεων της Ρ.Α.Λ.

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 192/2020

Συνεδρίαση 75η / 12.11.2020 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. 

θέμα 9:Παροχή Εγκρίσεων και Χορήγηση Εξουσιοδοτήσεων προς τον Πρόεδρο.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 191/2020

Συνεδρίαση 75η / 12.11.2020 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. 

ΘΕΜΑ 4ο:

Λήξη δοκιμαστικής περιόδου υπαλλήλων - στελεχών ΙΔΑΧ της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων.

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 190/2020

«Εξέταση επιμέρους αιτημάτων συμψηφισμού καταβληθέντων τελών και σύνταξη και Βεβαίωση Χρηματικών Καταλογών για την είσπραξη ανταποδοτικού τέλους των οικονομικών ετών 2014 έως 2020 (Χρήση 2013 έως 2019)»

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 59/2020

Θέμα:    Πράξη Διεξαγωγής Ακρόασης κατ’ άρθρον 5 του Κανονισμού Ακροάσεων Προσώπων και Επιχειρήσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Απόφαση 329, ΦΕΚ Β' 1923/02.06.2017)

Περισσότερα