Αποφάσεις

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 200/2020

Συνεδρίαση 77η / 14.12.2020 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. 

ΘΕΜΑ 6ο : Παραπομπή Εκθέσεων Αξιολογήσεως Υπαλλήλων για το έτος 2017 στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ρ.Α.Λ.

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 199/2020

Συνεδρίαση 77η / 14.12.2020 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. 

ΘΕΜΑ 4ο : Λήξη δοκιμαστικής περιόδου […] υπαλλήλου ΙΔΑΧ της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 198/2020

Συνεδρίαση 76η / 30.11.2020 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. 

ΘΕΜΑ 9ο  

Παροχή σύμφωνης γνώμης και εξουσιοδότησης Προέδρου περί χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 197/2020

Συνεδρίαση 76η / 30.11.2020 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. 

ΘΕΜΑ 8ο: Παροχή σύμφωνης γνώμης και εξουσιοδότησης Προέδρου περί χορήγησης   άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 196/2020

Συνεδρίαση 76η / 30.11.2020 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. 

ΘΕΜΑ 7ο: Παροχή σύμφωνης γνώμης και εξουσιοδότησης Προέδρου περί χορήγησης   άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Βˈ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΚΡΟΑΣΕΩΝ Ρ.Α.Λ.

ΘΕΜΑ: Εξέταση αιτήματος, της εταιρίας με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.», με θέμα την δεύτερη (2η) αναβολή της από 25.11.2020 προγραμματισθείσας, με την υπ’ αριθ. 59/2020 Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ., ακροάσεως, η οποία θα διεξαχθεί ενώπιον των ορισθέντων με την υπ’ αριθ. 175/2020 Απόφαση Ρ.Α.Λ. μελών της Βˈ Διαρκούς Επιτροπής Ακροάσεων της Ρ.Α.Λ.

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 195/2020

Συνεδρίαση 76η / 30.11.2020 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. 

ΘΕΜΑ 6ο : «Καταγγελία της «[...[ Α.Τ.Ε.» σχετικά με τη σύμβαση έργου ενίσχυσης λιθορριπής λιμένος Αρτάκης»

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 194/2020

                           Συνεδρίαση 76η / 30.11.2020 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. 

ΘΕΜΑ 10ο:

 «Τρίτη αναμόρφωση πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Οικονομικού Έτους 2020»

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 193/2020

Συνεδρίαση 75η / 12.11.2020 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. 

ΘΕΜΑ 5ο:

Κάλυψη κενών θέσεων στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων με προσωπικό στη διαδικασία συμμετοχής της Αρχής στον κύκλο κινητικότητας για το έτος 2020 στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Βˈ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΚΡΟΑΣΕΩΝ Ρ.Α.Λ.

ΘΕΜΑ: Εξέταση αιτήματος, της εταιρίας με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.», με θέμα την αναβολή της από 25.11.2020 προγραμματισθείσας, με την υπ’ αριθ. 59/2020 Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ., ακροάσεως, η οποία θα διεξαχθεί ενώπιον των ορισθέντων με την υπ’ αριθ. 175/2020 Απόφαση Ρ.Α.Λ. μελών της Βˈ Διαρκούς Επιτροπής Ακροάσεων της Ρ.Α.Λ.

Περισσότερα