Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 166/2020

Συνεδρίαση 66η /15-04-2020  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

ΘΕΜΑ : "Παροχή Εγκρίσεων και Χορήγηση Εξουσιοδοτήσεων προς τον Πρόεδρο"

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 165/2020

Συνεδρίαση 66/15-04-2020  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

 

ΘΕΜΑ 3ο: Υιοθέτηση κειμένου Κανονισμού Επιβολής, Επιμέτρησης και Αριθμητικού Προσδιορισμού Ποινικών Ρητρών, προβλεπομένων στην από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίηση και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ.

 

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 164/2020

Συνεδρίαση 65/19-03-2020  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

ΘΕΜΑ : "Παροχή Εγκρίσεων και Χορήγηση Εξουσιοδοτήσεων προς τον Πρόεδρο"

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 163/2020

Συνεδρίαση 63/06-03-2020  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

ΘΕΜΑ : «Τιμολόγηση τελών διέλευσης πλοίων μεταφοράς ποσίμου ύδατος από τις εγκαταστάσεις του Λιμένα Ελευσίνας προς νησιωτικές περιοχές».

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 162/2020

Συνεδρίαση 65/19-03-2020  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

ΘΕΜΑ : «Έγκριση Έκθεσης Ελέγχου Ορκωτών Λογιστών επί των Οικονομικών Καταστάσεων 31/12/2019»

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 161/2020

Συνεδρίαση 57/31-10-2019  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

ΘΕΜΑ 

Αναφορά του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου, με θέμα: «Άδειες καβοδεσίας σε λιμένες αρμοδιότητας Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων».

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 160/2020

Συνεδρίαση 63/06-03-2020  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

"Εξέταση υποβληθέντων στοιχείων, αιτούμενων δυνάμει του Άρθρου 14.1 (Έλεγχος Σύμβασης και Εκτέλεσης) της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε., η οποία κυρώθηκε με το Άρθρο 1 του Ν.4404/2016 (ΦΕΚ Α' 126)''.

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 44/2020

"Μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους λειτουργίας των υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων"

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 158/2020

Συνεδρίαση 63/06-03-2020  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

ΘΕΜΑ:«Σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης κατ’ άρθρον 105 παρ. 10Α του Ν. 4504/2017 (Παράρτημα I της ΔΣ MARPOL 73/78) για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων.»

Περισσότερα