Αποφάσεις

ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 03/2020

"Περί εφαρμογής του Κανονισμού EE 2017/352 στη λιμενική υπηρεσία συλλογής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου"

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 169/2020

Συνεδρίαση 67η /14-05-2020 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

Θέμα: ''Υιοθέτηση κειμένου Κανονισμού Επιβολής, Επιμέτρησης και Αριθμητικού Προσδιορισμού Ποινικών Ρητρών, προβλεπομένων στην από 2 Φεβρουαρίου 2018 τροποποίηση και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο της από 27 Ιουνίου 2001 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ.''

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 168/2020

Συνεδρίαση 67η /14-05-2020  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

ΘΕΜΑ : ''Απάντηση σε αίτημα χορήγησης παράτασης για την υποβολή στοιχείων"

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2020

Συνεδρίαση 67η /14-05-2020  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

ΘΕΜΑ : "'Εκδοση Οδηγίας κατ'άρθρον 112 του Ν.4389/2016"

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 166/2020

Συνεδρίαση 66η /15-04-2020  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

ΘΕΜΑ : "Παροχή Εγκρίσεων και Χορήγηση Εξουσιοδοτήσεων προς τον Πρόεδρο"

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 165/2020

Συνεδρίαση 66/15-04-2020  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

 

ΘΕΜΑ 3ο: Υιοθέτηση κειμένου Κανονισμού Επιβολής, Επιμέτρησης και Αριθμητικού Προσδιορισμού Ποινικών Ρητρών, προβλεπομένων στην από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίηση και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ.

 

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 164/2020

Συνεδρίαση 65/19-03-2020  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

ΘΕΜΑ : "Παροχή Εγκρίσεων και Χορήγηση Εξουσιοδοτήσεων προς τον Πρόεδρο"

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 163/2020

Συνεδρίαση 63/06-03-2020  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

ΘΕΜΑ : «Τιμολόγηση τελών διέλευσης πλοίων μεταφοράς ποσίμου ύδατος από τις εγκαταστάσεις του Λιμένα Ελευσίνας προς νησιωτικές περιοχές».

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 162/2020

Συνεδρίαση 65/19-03-2020  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

ΘΕΜΑ : «Έγκριση Έκθεσης Ελέγχου Ορκωτών Λογιστών επί των Οικονομικών Καταστάσεων 31/12/2019»

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα