Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 90/2019

Συνεδρίαση 46/ 28.02.2019 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 04.03.2019

Θέμα: "Απόψεις της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων επί του από 18.01.2019 Αναθεωρημένου κειμένου επιγραφομένου ως «Προσχέδιο Αρχικού Σχεδίου Ανάπτυξης Λιμένος» Θεσσαλονίκης."

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 89/2019

Συνεδρίαση 45/ 13.02.2019 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 22.02.2019

Θέμα: "Ανάθεση Λογιστικών Υπηρεσιών σύνταξης της Απογραφής Έναρξης, διόρθωσης της διπλογραφικής λογιστικής και σύνταξης του Ισολογισμού Χρήσης 2018"

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 88/2019

Συνεδρίαση 45/ 13.02.2019 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 22.02.2019

Θέμα: "Αντικατάσταση του εκκαθαριστή αποδοχών, του ταμειακού υπολόγου και του διαχειριστή πάγιας προκαταβολής"

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 87/2019

Συνεδρίαση 45/ 13.02.2019 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 22.02.2019

Θέμα: "Ανάθεση Υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της απογραφής της έναρξης και τέλους της χρήσης έτους 2018"

 

 

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 86/2019

Συνεδρίαση 45/ 13.02.2019 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 22.02.2019

Θέμα: "Μεταφορά πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Οικονομικού Έτους 2019"

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 85/2019

Συνεδρίαση 45/ 13.02.2019 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 15.02.2019

Θέμα: "Όρια Παραχωρήσεως Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιώς (Σ.ΕΜΠΟ.Π.)"

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 84/2019

Συνεδρίαση 45/ 13.02.2019 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 14.02.2019

Θέμα: "Διαγραφή τόκων υπερημερίας από την ΟΛΠ Α.Ε προς την ΣΕΠ Α.Ε."

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 29/2019

 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 01.02.2019

Θέμα: "Ορισμός Τεχνικών Κλιμακίων"

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 83/2018

Συνεδρίαση 41/ 05.11.2018 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 24.01.2019

Θέμα: "Επιστολή εταιρίας Seajets σχετικά με τα προβλήματα σε ταχύπλοα επιβατηγά πλοία από επιπλέοντα φερτά υλικά."

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 82/2018

Συνεδρίαση 43/ 20.12.2018 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 09.01.2019

Θέμα: "Απόψεις της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων επί του σχεδίου Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Ανεξαρτήτου Μηχανικού για την επίβλεψη των Υποχρεωτικών Επενδύσεων της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε."

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα