Αρμοδιότητες

Η Ρ.Α.Λ. είναι αρμόδια για:

Την παρακολούθηση της εφαρμογής, την τήρηση και τον έλεγχο των όρων και διατάξεων των συμβάσεων παραχώρησης στους λιμένες, κυρίως σε σχέση με τους κανόνες ανταγωνισμού, την τήρηση των επιπέδων εξυπηρέτησης των χρηστών και την υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας στον λιμενικό τομέα.

Τη διαμεσολάβηση και επίλυση διαφορών μεταξύ χρηστών και φορέων διαχείρισης, τη διαχείριση παραπόνων, και τη λήψη δεσμευτικών αποφάσεων επί αυτών σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Την παροχή τεχνογνωσίας προς τις αρμόδιες αρχές για την κατάρτιση προδιαγραφών δημοσίων συμβάσεων (παραχωρήσεις, εκμίσθωση χερσαίας ζώνης) και των σχετικών ανανεώσεων που προτείνονται από τον φορέα διαχείρισης.

Την έκδοση δεσμευτικών οδηγιών για θέματα σχετικά με την απλούστευση, διαφάνεια και εναρμόνιση τελών κοινού ενδιαφέροντος για όλους τους ελληνικούς λιμένες.

Την γνωμοδότηση επί της μεθοδολογίας και του καθορισμού των τελών λιμενικών υπηρεσιών και των τελών λιμενικών υποδομών.

Την  γνωμοδότηση – κατόπιν σχετικού ερωτήματος – στο Υπουργείο Ναυτιλίας και  Αιγαίου επί ειδικών θεμάτων λιμένων, περιλαμβανομένων και μέτρων για την ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό του εθνικού λιμενικού συστήματος.

Ελληνικά