Μέλη

Τα μέλη της Ρ.Α.Λ. τα οποία την συγκροτούν ορίσθηκαν με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου και η θητεία τους είναι διετής (μέχρι 2-5-2016 - Φ.Ε.Κ. 209/14-04-2014 και Φ.Ε.Κ. 828/24-12-2014). Όλα τα μέλη της Ρ.Α.Λ. απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους

Τα μέλη της Ρ.Α.Λ. είναι τα εξής:

Μουτζούρης Κωνσταντίνος Πρόεδρος

Μπαντιάς Δημήτριος Αντιπρόεδρος

Παπαδόπουλος Γεώργιος Εισηγητής

Μακρυγιάννη Αφροδίτη - Ευαγγελία Εισηγήτρια

Αμούργης Παντελής Μέλος

Βαγγέλας Γεώργιος Μέλος

Βαλλεράς Κρίτων - Αθανάσιος Μέλος

Σέργη Αντωνία Μέλος

Χλωμούδης Κωνσταντίνος Μέλος

Ελληνικά