Μέλη-Οργάνωση

Τα τακτικά μέλη της Ρ.Α.Λ. είναι κατά τον νόμο εννέα (9). Επιπλέον των τακτικών μελών ορίζονται και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, τα μέλη και οι Εισηγητές της Ρ.Α.Λ. επιλέγονται από τη Διάσκεψη των Προέδρων, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η θητεία τους είναι πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί μία φορά, σύμφωνα με τον Ν.4389/2016, Άρθρο 109, παρ.2.

Τα μέλη της Ρ.Α.Λ., τα οποία σήμερα την συγκροτούν, διορίσθηκαν με την Αριθμ. 1000.00/44060/2017 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. Αριθ. Φύλλου 299/ 19.06.2017) και είναι τα εξής:

 • Πρόεδρος: Αγγελόπουλος Παναγιώτης – Ιάσων, Οικονομολόγος
 • Αντιπρόεδρος: Τορουνίδης Αθανάσιος του Γεωργίου, Οικονομολόγος
 • Εισηγητής: Κουφός Παναγιώτης, Πολιτικός Μηχανικός
 • Εισηγήτρια: Καραφώτη – Φωτιάδου Μαρία, Αρχιτέκτων Μηχανικός
 • Τακτικό Μέλος: Χλωμούδης Κωνσταντίνος, Οικονομολόγος
 • Τακτικό Μέλος: Γεωργίου Βασίλειος, Φυσικός  
 • Τακτικό Μέλος: Γρίνος Σπυρίδων, Δικηγόρος
 • Τακτικό Μέλος: Βελουδογιάννη Ελένη,  Δικηγόρος
 • Τακτικό Μέλος: Κορκίδης Βασίλειος, Επιχειρηματίας
 • Αναπληρωματικό Μέλος: Λυμπέρης Θεόδωρος, Πολιτικός Μηχανικός
 • Αναπληρωματικό Μέλος: Μπαϊρακτάρης Δημήτριος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων

 

Τα μέλη της Ρ.Α.Λ. απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας και κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, δεσμεύονται μόνο από το νόμο και τη συνείδησή τους και υποχρεούνται να τηρούν τις αρχές της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας.

 

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΑ ΜΕΛΗ