Μέλη-Οργάνωση

Τα τακτικά μέλη της Ρ.Α.Λ. είναι κατά τον νόμο εννέα (9). Επιπλέον των τακτικών μελών ορίζονται και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, τα Μέλη και οι Εισηγητές της Ρ.Α.Λ. επιλέγονται από τη Διάσκεψη των Προέδρων, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η θητεία τους είναι πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί μία φορά, σύμφωνα με τον Ν.4389/2016, Άρθρο 109, παρ.2.

Τα μέλη της Ρ.Α.Λ., διορίσθηκαν με την υπ’ αρ. 1000.0/47424/2022 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα «Ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου, δυο (2) εισηγητών και πέντε (5) τακτικών μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 563/08.07.2022) και είναι τα ακόλουθα:

Πρόεδρος: Παπαποστόλου Απόστολος του Γεωργίου, Πολιτικός Επιστήμoνας

Αντιπρόεδρος: Ατταλιώτης Νικόλαος, Δικηγόρος

Εισηγητής: Αγουρόγιαννης Παναγιώτης, Γεωγράφος, Υποψήφιος Διδάκτορας Χωρικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Γεωπληροφορικής

Εισηγητής: Κουφός Παναγιώτης, Πολιτικός Μηχανικός

Τακτικό Μέλος: Πολέμης Διονύσιος, Οικονομολόγος

Τακτικό Μέλος: Καμπούρης Φίλιππος, Δικηγόρος, Υποψήφιος Διδάκτορας Ναυτικού Δικαίου

Τακτικό Μέλος: Μακρίδης Παρασκευάς, Οικονομολόγος

Τακτικό Μέλος: Σταύρου Πέτρος, Μηχανικός Περιβάλλοντος

Τακτικό Μέλος: Κουμπαράκης Γεώργιος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Υποψήφιος Διδάκτορας Ε.Μ.Π.

 

Τα μέλη της Ρ.Α.Λ. απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας και κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, δεσμεύονται μόνο από το νόμο και τη συνείδησή τους και υποχρεούνται να τηρούν τις αρχές της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας.

 

Σύνθεση προηγούμενων Δ.Σ.

-  ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ_1000.0_6799_2022_ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 70_07.02.2022 "Ορισμός Προέδρου και ενός (1) τακτικού μέλους της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)."

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ_1000.0_24042_2020_ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 319_27.04.2020 "Ορισμός ενός (1) τακτικού μέλους της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)."

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ_1000.0_62063_2018_ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 477_23.08.2018 "Ορισμός Εισηγητή της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)."

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ_1000.00_44060_2017_ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 299_19.06.2017 "Ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου, δύο (2 εισηγητών, πέντε (5) τακτικών μελών και δύο (2 αναπληρωματικών μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)."

ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 32 της 23.12.2014_ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 828_24.12.2014 Τροποποίηση της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 12/2014 «Ορισμός μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων."

ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 12 της 14.4.2014_ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 209_14.04.2014 "Ορισμός μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων