Μέλη-Οργάνωση

Τα Mέλη της Ρ.Α.Λ., τα οποία την συγκροτούν, ορίσθηκαν αρχικά με Πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου. Η θητεία τους ήταν διετής, έως τις 2.5.2016, και παρατάθηκε αυτοδίκαια μέχρι το διορισμό νέων, σύμφωνα με τον Ν.4389/2016, Άρθρο 109, παρ.2.

Τα μέλη της Ρ.Α.Λ. είναι κατά τον νόμο 9. Σήμερα είναι τα εξής:

Μουτζούρης Κωνσταντίνος Πρόεδρος

Μπαντιάς Δημήτριος Αντιπρόεδρος

Παπαδόπουλος Γεώργιος Εισηγητής

Μακρυγιάννη Αφροδίτη - Ευαγγελία Εισηγήτρια

Αμούργης Παντελής Μέλος

Βαλλεράς Κρίτων - Αθανάσιος Μέλος

Σέργη Αντωνία Μέλος

Χλωμούδης Κωνσταντίνος Μέλος
 

Όλα τα μέλη της Ρ.Α.Λ. απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, δεσμεύονται μόνο από το νόμο και την συνείδησή τους και υποχρεούνται να τηρούν τις αρχές της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας.