Απόφαση 1/ 2015

Συνεδρίαση 24/ 27.04.2015/ Αυτοτελής Δημόσια Υπηρεσία Ρ.Α.Λ.

Θέμα: Εξέταση αιτήματος της Εταιρείας Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ προς τον Οργανισμό Λιμένα Βόλου Α.Ε.

Συνημμένα αρχεία: