Σχετικά

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) αποτελεί αυτοτελή δημόσια υπηρεσία στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια (ν.4150/13, ν.4254/14 και ν.4258/14).

Συγκροτείται από εννέα μέλη και στη λειτουργία της θα επικουρείται από οργανικές μονάδες.
Οι αποφάσεις της είναι δημόσιες και είναι προσβάσιμες μέσω της ιστοσελίδας της. Κατ’ αυτών χωρεί αίτηση αναθεώρησης από τους άμεσα ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΔΔ  εντός τριάντα ημερών από την κοινοποίηση τους.

Η λειτουργία της δεν προκαλεί καμία δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Χρηματοδοτείται από ανταποδοτικό τέλος που έχει επιβληθεί στους οργανισμούς λιμένων Α.Ε. και τα λιμενικά Ταμεία. Το τέλος ανέρχεται σε ποσοστό 0,2% επί των ετήσιων εσόδων για τα Λιμενικά Ταμεία και σε ποσοστό 0,3% επί των ετήσιων εσόδων για τους Οργανισμούς Λιμένων Α.Ε. (Φ.Ε.Κ. 924/14.4.2013).

Η Ρ.Α.Λ. συνεργάζεται με την Επιτροπή Ανταγωνισμού και μπορεί να ζητεί τη γνώμη της σε θέματα ανταγωνισμού ή να παραπέμπει σε αυτήν υποθέσεις, οι οποίες ενδέχεται να εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του ν. 3959/ 2011 και στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Ελληνικά