Προκήρυξη μίας (1) θέσης Δικηγόρου

Προκήρυξη για την πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω ή παρ’ Εφέταις στην Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με την επωνυμία "Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων" (Ρ.Α.Λ.), με σχέση έμμισθης εντολής και πάγιες μηνιαίες αποδοχές.

Μετά από απόφαση της Επιτροπής του Άρθρου 43 Ν. 4194/2013 για την πλήρωση μίας  (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω ή παρ’ Εφέταις  με έμμισθη εντολή στην  Ανεξάρτητη Διοικητική  Αρχή με την επωνυμία «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.),  δυνάμει της υπ’ αρ 113/20.03.2017 προκήρυξης της ως άνω Αρχής, για την τήρηση συμπληρωματικών δημοσιεύσεων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 43 παρ. 2γ  του Ν. 4194/2013 και την κατά συνέπεια, μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω δημοσιεύσεων, έναρξη νέας τριακονθήμερης προθεσμίας για τη συμμετοχή υποψηφίων στη  διαδικασία η οποία θα αρχίσει , όπως  προβλέπεται από την οικεία προκήρυξη,  από την επομένη της εκ νέου δημοσίευσής  της  στον κόμβο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (10 Μαΐου 2017) και στον ιστότοπο  της Ρ.Α.Λ. (10 Μαΐου 2017).  

Συνημμένα αρχεία::