Προκήρυξη Α.Σ.Ε.Π. Αριθμός 1Ε/2017

Προκήρυξη πλήρωσης εννέα (9) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28/3.3.1994/τ.Α’), όπως ισχύει.

Συνημμένα αρχεία::