Γνωμοδότηση 9/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Συνεδρίαση 49/04-04-2019/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. Αναρτήθηκε 05-04-2019

Θέμα: "Αίτημα συναίνεσης σε μη συμμόρφωση, κατ’ Άρθρον 30.2 της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., δια της χορήγησης παράτασης της προθεσμίας για την υποβολή της Μελέτης Στατικής Αποκατάστασης του Παλαιού Τελωνειακού Σταθμού.".

Undefined