ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 30/2021

Συνεδρίαση 83η / 21.04.2021 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. 

ΘΕΜΑ 5ο: 

Γνωμοδότηση επί αιτημάτων της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., για τη συναίνεση σε μη συμμόρφωση α) στην περίπτωση επιβολής των ποινικών ρητρών, λόγω μη εκπλήρωσης των έργων αποκατάστασης του κτηρίου παλαιού τελωνειακού σταθμού, και β) δια της χορήγησης παράτασης της συμβατικής καταληκτικής προθεσμίας ολοκλήρωσής τους, μέχρι τη λήξη της πρώτης επενδυτικής περιόδου

Undefined
Συνημμένα αρχεία :