ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 21/2020

Συνεδρίαση 69η / 05.06.2020 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. 

ΘΕΜΑ 5ο:

Γνωμοδότηση περί άσκησης αρμοδιοτήτων στο λιμένα Πειραιά αναφορικά με το Ν.2881/2001 «Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις» μετά το Ν.4404/2016.

 

Undefined
Συνημμένα αρχεία :