ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 18/2019

Συνεδρίαση 60η / 19.12.2019 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. 

Αίτημα συναίνεσης σε μη συμμόρφωση, κατ’ Άρθρον 30.2 της κυρωθείσας με το Ν.4522/2018 (ΦΕΚ Α' 39) Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της ‘’Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.’’, των συμβατικών καταληκτικών, κατ’ Άρθρων 3.5(δ)(ii) και 3.5(δ)(iii), προθεσμιών για έξι (6) μήνες, αναφορικά με το Κτήριο του Παλαιού Τελωνειακού Σταθμού.

Undefined
Συνημμένα αρχεία :