ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 17/2019

Αίτημα συναίνεσης σε μη συμμόρφωση κατ’ άρθρον 30.2 της από 2 Φεβρουαρίου 2018 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 27 Ιουνίου 2001 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της ‘’Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.’’, η οποία κυρώθηκε με το Ν.4522/2018 (ΦΕΚ Α’ 39), της καταληκτικής κατ’ άρθρον 7.6 προθεσμίας.

 

Undefined
Συνημμένα αρχεία :