Απόφαση 59/ 2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Συνεδρίαση 33/ 26.04.2018/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 10.05.2018

Θέμα: Τιμολόγιο Παροχής υπηρεσιών παραλαβής αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου

           που προσεγγίζουν τους Λιμένες αρμοδιότητας της Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Α.Ε.

Συνημμένα αρχεία: