Απόφαση 28/ 2017

Συνεδρίαση 24/ 21.09.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 16.10.2017

Θέμα: Επικύρωση Εξουσιοδότησης Προέδρου περί πρόσληψης ειδικού συνεργάτη- νομικού συμβούλου του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων

Συνημμένα αρχεία: