Απόφαση 2/ 2015

Συνεδρίαση 29/ 22.06.2015/ Αυτοτελής Δημόσια Υπηρεσία Ρ.Α.Λ.

Θέμα: Απόφαση επί του αιτήματος της Εταιρείας με την επωνυμία AΝΩΝΥΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ περί αναπροσαρμογής των Λιμενικών Τελών στον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.».

Συνημμένα αρχεία: