Απόφαση 17/ 2017

Συνεδρίαση 14/ 13.01.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ (Ορθή επανάληψη ως προς το έτος)/ Αναρτήθηκε 23.01.2017

Θέμα: Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών Ευκολιών Υποδοχής  Αποβλήτων και Καταλοίπων  Φορτίων των  Πλοίων που Προσεγγίζουν τη Θαλάσσια Περιοχή Αρμοδιότητας του Οργανισμού  Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε

Συνημμένα αρχεία: