Απόφαση 15/ 2016

Συνεδρίαση 12/ 09.12.2016/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ (Ορθή επανάληψη Απόφασης 14 ως προς την αρίθμηση)/ Αναρτήθηκε 21.12.2016

Θέμα: Ένσταση της εταιρείας με την  Επωνυμία «NEW NAVAL ΕΠΕ» κατά της απόφασης 120/02.11.2016 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη

Συνημμένα αρχεία: