ΑΠΟΨΕΙΣ, ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΡΑΛ Α.105 Ν. 4504/2017

Διά του παρόντος ανακοινώνεται η έναρξη του δευτέρου σταδίου διαβούλευσης αναφορικά με τα πρότυπα σχέδια προτύπων προσκλήσεων κατ’ άρθρον 105 παρ. 8 και 10Α του Ν.4504/2017 (Α’ 154) και τίθενται οι απόψεις, τα σχόλια και οι παρατηρήσεις των συμμετεχόντων στο πρώτο στάδιο της διαβούλευσης προς περαιτέρω παρατηρήσεις επί αυτών.