ΑΠΟΦΑΣΗ 69/2018

Συνεδρίαση 40/ 05.10.2018 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 12.10.2018

Θέμα: "Εξέταση Καταγγελίας τεχνικής εταιρίας ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ως αναδόχου του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΡΟΔΑΣ», της Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε."