ΑΠΟΦΑΣΗ 292/2023 108ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 108η /21.02.2023 

ΘΕΜΑ 10ο : Διακανονισμός αχρεωστήτως καταβληθέντων αποδοχών προς τη ΡΑΛ (πρότυπο αίτησης ενδιαφερομένου, πράξη διακανονισμού τμηματικής οφειλής και απόφαση καταλογισμού

Συνημμένα αρχεία: