ΑΠΟΦΑΣΗ 274/2022 99ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 99η /14.07.2022 

Θέμα 4ο: «Έγκριση της  Έκθεσης Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 31/12/2021 από δύο Ορκωτούς Λογιστές »

Συνημμένα αρχεία: