ΑΠΟΦΑΣΗ 272/2022 98ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 98η /30.06.2022 

θέμα 3ο: «Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2021»

« Έγκριση του Απολογισμού και του Ισολογισμού κλεισίματος της χρήσης 31.12.2021»