ΑΠΟΦΑΣΗ 165/2020

Συνεδρίαση 66/15-04-2020  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

 

ΘΕΜΑ 3ο: Υιοθέτηση κειμένου Κανονισμού Επιβολής, Επιμέτρησης και Αριθμητικού Προσδιορισμού Ποινικών Ρητρών, προβλεπομένων στην από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίηση και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ.

 

Συνημμένα αρχεία: