ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Αˈ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΚΡΟΑΣΕΩΝ Ρ.Α.Λ.

Παραπομπή διερεύνησης φακέλου υπόθεσης στη Ρ.Α.Λ., κατ’ άρθρον 3 παρ. 3 του Κανονισμού Ακροάσεων Ρ.Α.Λ., για τη διερεύνηση της οποίας πραγματοποιήθηκε, δυνάμει της υπ’ αριθ. 52/2020 Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ., η από 25.09.2020 ακρόαση ενώπιον των μελών της Αˈ Διαρκούς Επιτροπής Ακροάσεων της Ρ.Α.Λ.