ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 40_2022

τηση

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 106/28-12-2022

ΘΕΜΑ 4ο:Επισημειωματική Εντολή υπ’ Α.Π. 10826/29-09-22 Γρ. Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δυνάμει της οποίας διαβιβάστηκε στην Αρχή το υπ’ αρ. πρωτ. Ο.Λ.Π. 0057/2022 αίτημα του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΛΠ, με θέμα «προσαρμογή χρεώσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων πλοίων στην Ακτοπλοΐα

Undefined