ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 37/2022

ΘΕΜΑ 5ο:

Γνωμοδότηση επί της Α.Π.: 8819/2022 Επισημειωματικής Εντολής Γρ. Υπουργού.

Undefined