ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 291/2023 108ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 108η /21.02.2023 

ΘΕΜΑ 6ο : Σύσταση Ομάδων Εργασίας αναφορικά με Κανονισμούς α) Διερεύνησης Καταγγελιών β) Ακροάσεων Προσώπων και Επιχειρήσεων, γ) Προτεραιοποίησης Υποθέσεων και δ) Διαχείρισης υλικού και περιουσιακών στοιχείων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων.

Συνημμένα αρχεία: