ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 286/22

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 106/28.12.22

Σύνταξη και Βεβαίωση Χρηματικών Καταλόγων για την είσπραξη ανταποδοτικού τέλους του οικονομικού έτους 2022 (Χρήση 2021) και εξέταση επιμέρους αιτημάτων συμψηφισμού καταβληθέντων τελών

 

Συνημμένα αρχεία: