ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 281/2022 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 102η /21.10.2022 

ΘΕΜΑ 6ο :

Εξέταση εγγράφου επί καταγγελίας περί δυσανάλογης και αναιτιολόγητης αύξησης ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.