ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 279/2022 101η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 101η /30.09.2022 

ΘΕΜΑ 5ο:

Επικαιροποίηση στοιχείων εκπροσώπησης και πρόσβασης, και παροχή εξουσιοδοτήσεως στην Διαδικτυακή Εφαρμογή της Εθνικής Τράπεζας (e-banking) αναφορικά με τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η Αρχή.

Συνημμένα αρχεία: