ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 278/2022 101η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 101η /30.09.2022 

Επικαιροποίηση στοιχείων εκπροσώπησης και πρόσβασης, και παροχή εξουσιοδοτήσεως στην Ειδική Διαδικτυακή Εφαρμογή της Τράπεζας της Ελλάδος μέσω «ΔΙΑΣ Portal».